Contributieregeling 2024

 Contributieregeling voor verenigingsjaar 2024

Algemene opmerkingen  

-        Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.  

-        De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met het inflatiecijfer (jaarmutatie CPI) van het voorgaande jaar en naar boven afgerond op hele euro’s.  

-        Leden die hun lidmaatschap willen wijzigen of opzeggen, dienen dit voor 31 december van het verenigingsjaar door te geven aan het secretariaat via [email protected]. Gebeurt dat niet of te laat, dan wordt de wijziging/opzegging pas een jaar later verwerkt en zal aan de financiële verplichtingen voor het volgende verenigingsjaar voldaan moeten worden.  

Lidmaatschappen  

Junioren (tennis en padel): € 110,-[1] (was: € 106,-). Leden die op 1 januari van het verenigingsjaar jonger zijn dan 17 jaar. Junioren zijn geboren in 2007 of later.  

Senioren (combi-lid tennis en padel): € 178,- (was: € 172,-)  

Senioren (tennis): € 148,- (was: € 143,-)  

Senioren (padel): € 158,- 

Senioren (uitsluitend competielid, lid bij andere vereniging): € 26,- (was: € 25,-)  

Slapende leden: € 28,- (was: € 27,-) Leden die meer dan zes maanden geen gebruikmaken van het tennispark. Als achteraf niet aan deze voorwaarde blijkt te zijn voldaan, dan wordt het betreffende lid met terugwerkende kracht aangemerkt als senior.  

Steunende leden: € 26,- (was: € 25,-) Leden die niet mogen tennissen, omdat zij geen KNLTB-pas hebben.  

Spelende ereleden: € 27,- (was: € 26,-) Leden die als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.  

Kantinedienstbijdrage

Naast de contributie zijn senioren, slapende leden en spelende ereleden een kantinedienstbijdrage verschuldigd ten bedrage van € 50,-. Uitgezonderd zijn senioren die op 1 januari van het verenigingsjaar jonger zijn dan 18 jaar.  

De bijdrage wordt gelijktijdig met de contributie geïncasseerd.  

Bijzondere situaties

Het is niet altijd redelijk om de hiervoor vermelde regels strikt te hanteren. Op voorhand worden de volgende bijzondere situaties onderkend:  

-        Voor aanmeldingen na 30 juni van het verenigingsjaar wordt de contributie naar rato berekend op basis van hele maanden, gerekend vanaf de eerste dag volgende op de maand van inschrijving. Wie zich inschrijft in juli, augustus of september is de helft van de kantinedienstbijdrage verschuldigd. Geen kantinedienstbijdrage is verschuldigd, indien aanmelding plaatsvindt in oktober, november of december.  

-        Als leden vanwege een medische reden gedurende het verenigingsjaar ten minste zes maanden niet kunnen tennissen, dan vindt restitutie van de helft van de contributie plaats. De kantinedienstbijdrage wordt niet gerestitueerd, tenzij kan worden aangetoond dat de dienst onmogelijk kan worden gedraaid.  

Betalingsvoorwaarde

De contributie wordt geïncasseerd in januari of februari. Voor de incasso wordt gebruikgemaakt van de diensten van ClubCollect.  

Contactpersoon

Voor vragen over de verschillende lidmaatschappen en/of deze regeling, kunnen (aspirant-)leden contact opnemen met het secretariaat via [email protected].

[1] De subsidie van de gemeente Weert wordt verwerkt in de trainingsbijdragen.