Contributieregeling 2020

Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar. De contributiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd met het inflatiecijfer van het voorgaande jaar.

1. 17 jaar of jonger? En je wordt dit jaar ook nog geen 18 ? Dan ben je juniorlid. Contributie bedraagt €101,42. Subsidie gemeente is verwerkt in de trainingsgelden.

2. Alle overige leden (m.u.v. 3, 4 en 5) die niet voldoen aan punt 1 zijn seniorlid en betalen aan contributie €128,12 + €50,00 kantinedienstbijdrage. Nog geen 18, dan geen kantinedienstbijdrage.

3. Slapend lid? Contributie bedraagt € 23,29 + €50,00 kantinedienstbijdrage. Voor slapende leden die minder dan 6 maanden slapend lid blijven geldt de contributie incl. eventuele kantinedienstbijdrage conform punt 1 en 2. Verrekening volgt dan via incasso.

4.Ondersteunend lid? Omdat ondersteunende leden geen KNLTB-pas hebben, mogen zij niet tennissen. De contributie bedraagt €21,35.

5. Spelende Ereleden betalen € 22,08+ € 50,00 kantinedienstbijdrage.

6. Aangemeld vóór 30 juni? Contributie incl. eventuele kantinedienstbijdrage conform punt 1 en 2.

7. Aangemeld ná 30 juni? Helft van contributie en kantinedienstbijdrage conform punt 1 en 2. Na 1 oktober wordt de contributie naar rato in rekening gebracht zonder kantinedienstbijdrage.

8. Een zodanige blessure opgelopen, of je kunt door medische redenen minimaal een half jaar (van het verenigingsjaar) niet tennissen? Meldt dit dan schriftelijk (per mail) bij de ledenadministratie. Je krijgt dan op het einde van het jaar de helft van de betaalde contributie terug. Dit is excl. kantinedienstbijdrage tenzij aangetoond kan worden dat kantinedienst draaien niet mogelijk is vanwege fysieke/mentale omstandigheden. In alle andere gevallen volgt geen restitutie.

9. Mutaties in het soort lidmaatschap dienen uiterlijk 31 december te worden doorgegeven schriftelijk (e-mail) aan de ledenadministratie.

Betalingsvoorwaarden

Automatische incasso. Wegens werk- en kostenbesparing wordt van de leden verwacht dat ze meewerken aan een automatische incasso van de contributie. Dit bedrag wordt ingehouden januari/februari van elk verenigingsjaar. Bij problemen met het betalen van de contributie in één keer, is het natuurlijk mogelijk om met de penningmeester een betalingsregeling in termijnen af te spreken.

U wilt zich afmelden?

Dit dient vóór 31 december schriftelijk (per mail) te gebeuren via de ledenadministratie. Graag de reden van beëindiging van het lidmaatschap vermelden. Indien uw opzegging na 31 december wordt ontvangen, zal deze pas een jaar later ingaan en zullen de financiële verplichtingen voor het nieuwe verenigingsjaar voldaan moeten worden.

Verdere info?

Voor vragen m.b.t. het lidmaatschap kunt u altijd contact opnemen met de ledenadministratie gevoerd door Paula Albersen. Bij voorkeur per e-mail, [email protected] of telefonisch na 18:00 uur via 0495-852553.